VIE-FD-O023

ทัวร์เวียดนาม CLASSIC-C DANANG 4D3N (FD)

ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

ดานัง – วัดหลินอิ๋ง –ร้านเยื่อไม้ไผ่
ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน –ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิลล์
สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) –ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์
บานาฮิลล์ – สวนสนุก FANTASY PARK – ดานัง
ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์ลูกไก่สีชมพู –สะพานมังกร
ดานัง –ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่เดินทาง

12 เม.ย. 66 – 15 เม.ย. 66, 14 เม.ย. 66 – 17 เม.ย. 66, 28 เม.ย. 66 – 01 พ.ค. 66, 28 ก.ค. 66 – 31 ก.ค. 66

ทัวร์เวียดนาม

วันที่แรก ดอนเมือง – ดานัง – วัดหลินอิ๋ง -ร้านเยื่อไม้ไผ่ – คาเฟ่ SON TRA MARINA (-/L/D)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.45 น. Qออกเดินทางสู่ ดานัง เที่ยวบินที่ FD636 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
11.30 น. Qถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

นำท่านแวะ ร้านเยื่อไม้ไผ่ ชมผลิดภัณฑ์ที่ทำจากใยไม้ไผ่และสินค้าอื่นๆมากมาย
ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GLAMOUR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)
วันที่สอง ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – บานาฮิลล์ – สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) –
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์ (B/L/D)
เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที นำท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือ

นำชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ บ้าน Phung Hung เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ภายในเป็นที่อยู่อาศัย ด้านบนจะทำเป็นร้านขายขอที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน นำชม ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมากกว่า 350 ปีแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีการบูชาเทพเจ้ากวนอูและเจ้าแม่ทับทิม เปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจแห่งชาวเรือ ก่อนจะออกเดินทาง พวกเขาจะมาไหว้ขอพรที่ศาลแห่งนี้ อธิษฐานขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ
นำท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นที่มีสินค้ามากมาย
เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง) ซึ่งสะพานสีทองแห่งนี้ยาว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่เบื้องล่างอีกด้วย
นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ( พักบนบานาฮิลล์ )
หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท)
**ห้องพักบนบานาฮิลล์ อาจเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักได้ตามความเหมาะสม**
วันที่สาม บานาฮิลล์ – สวนสนุก FANTASY PARK – ดานัง – ร้านขนมพื้นเมือง – โบสถ์ลูกไก่สีชมพู –
สะพานมังกร (B/L/D)
เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าให้ท่านอิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน)

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Bana Hill Buffe)
สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งกระเช้าลง สู่ด้านล่าง เดินทางสู่ เมืองดานัง นำท่านแวะ ร้านขนมพื้นเมือง นำท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู หรือ โบสถ์ลูกไก่ โบสถ์สีชมพูสดใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 สมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม จุดเด่นของโบสถ์ดานังแห่งนี้คือ ตึกสไตล์กอธิคสีชมพู ที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของเมืองดานัง ภายนอกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายอันประณีต ถัดเข้าไปด้านในเป็นห้องโถงอันกว้างขวาง ตกแต่งด้วยกระจกสีสันสวยงาม นับเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เที่ยวเมืองดานัง ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GLAMOUR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)
เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง นำเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637
13.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการในบริการ

ทัวร์เวียดนาม