VSGN43VU-1 เวียดนามใต้ โอ้โฮ สวยเกิน ไฮเดรนเยีย (โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด) 4 วัน 3 คืน BY VU

ทัวร์เวียดนามใต้ โอ้โฮ สวยเกิน ไฮเดรนเยีย (โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด) 4 วัน 3 คืน (VU)

ราคาเริ่มต้น 11,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUI NE) ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามใต้ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนาม
11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETRAVEL AIRLINES (VU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
14.45 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU130 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
16.25 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม “ไซ่ง่อน” ตั้งอยู่ทางเวียดนามตอนใต้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

*** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUI NE) ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามใต้ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ที่พัก MUINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองมุยเน่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาวได้อย่างสวยงาม

นำท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา
จากนั้นชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) หรือที่เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม (แถมฟรีค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (DA LAT) ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นำท่านชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแปลกๆ ซึ่งทุกมุมของบ้านหลังนี้ จะออกแบบและตกแต่งหลากหลายสไตล์ ออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland อิสระกับการถ่ายภาพ
อิสระให้ท่านเดินเล่น ตลาดกลางคืนเมืองดาลัด (Dalat Night Market) ที่มีสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร ร้านของฝากต่างๆ มากมายวางขายอยู่เต็มสองข้างทาง ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมืองดาลัด

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดLINH PHUOC วัดลึงเฟือก หรือดินแดนแห่งสวรรค์ เป็นวัดพุทธนิกายเซน ตกแต่งด้วยศิลปะจากเซรามิค วิหารด้านในสวยงามด้วยเซรามิคหลากหลายสี มีหอระฆัง 7 ชั้นที่ถือว่าสูงที่สุดในเวียดนาม ผนังด้านบน
มีภาพกิจกรรมฝาผนังเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิมปางยืนยกมือประทานพรที่ทำจากดอกกระดาษขนาดใหญ่ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้

นำท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea Garden) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ ดอกไฮเดรนเยียที่นี่จะบานทั้งปี สีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวนและเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
นำท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม (Truc Lam Monastery) เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด
นำท่านสัมผัสประสบกรณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม (ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถรางโรเลอร์โคสเตอร์แล้ว)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ (HO CHI MINH CITY) หรือชื่อเดิม “ไซ่ง่อน” ตั้งอยู่ทางเวียดนามตอนใต้ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ที่พัก HOCHIMINH HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, นครโฮจิมินห์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูป ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ อาคารสไตล์โคโลเนียล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ มีสถาปัตยกรรมความสวยงาม โอ่อ่า เเละสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารที่มีความทันสมัยในยุคการล่าดินเเดนอาณานิคมฝรั่งเศส ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2429 – 2434 ปัจจุบันยังคงเปิดดำเนินการเป็นปกติ โดยมีการให้บริการเหมือนกับสำนักงานไปรษณีย์ทั่วไป ที่นี่ยังจำหน่ายโปสการ์ดมากมายหลายเเบบให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อและส่งโปสการ์ดไปยังครอบครัว คนรัก คนรู้จัก หรือส่งให้ตนเองเพื่อเก็บเป็นความทรงจำระหว่างการเดินทาง เป็นจุดหมายปลายของนักเดินทางที่ต้องมาเยือน
นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม เป็นอัญมณีทางสถาปัตยกรรมอันงดงามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส และเป็นสัญลักษณ์ของมรดกอันมั่งคั่งและความศรัทธาอันยาวนานของชาวเมืองไซงอน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างล้วนนำเข้าจากฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานอิทธิพลระหว่างยุโรปและเวียดนามอย่างลงตัว ความสมบูรณ์ของโครงสร้างเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของวัสดุเหล่านี้ รวมถึงอิฐสีแดงที่แข็งแรงในส่วนหน้าของอาคารซึ่งมีความวิจิตรสวยงาม และยอดแหลมที่สูงตระหง่าน ภายในวิหารยังได้รับการออกแบบให้รองรับผู้คนได้ประมาณ 1,200 คน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
12.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU 131
(ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
13.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม