ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลกหมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคนเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

 

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490 ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ. 2553[9] ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี

 

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง

• หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น
หนังสือเดินทางมีอายุที่ใช้งานมากกว่า 6 เดือน สามารถดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่ www.consular.go.th

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวและพำนักไม่เกิน 15 วันไม่ต้องขอวีซ่า
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ที่มีวัตถุประสงค์จะพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักที่ญี่ปุ่นนานกว่า 15 วัน
หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า โดยยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ : (สถานที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 แผนที่ http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/pdf/map1_07.09.2013.pdf

 

เวลาทำการ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
การยื่นใบคำร้อง
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
การรับหนังสือเดินทางคืน
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
* ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี

 

หมายเลขโทรศัพท์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 02-251-5197 ถึง 8

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อศูนย์ยื่นฯทุกท่าน จำเป็นต้องทำการแลกบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรพนักงาน ฯลฯ เพื่อเข้าอาคาร โดยเป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

เชียงใหม่ :
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ที่อยู่ : อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104-107 ถนนมหิดล
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-203367
ฝ่ายวีซ่า : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน 101 (ภาษาญี่ปุ่น), 102 (ภาษาไทย)
โทรสาร : 053-203373
เวลารับคำร้องขอวีซ่า เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า : 08:30-12:00 เวลารับวีซ่า : 13:00-16:00 วันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และและวันหยุดราชการ

 

จังหวัดอื่นๆ :
มีการเปิดเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้อง และคืนหนังสือเดินทางที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ อีก 10 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา พิษณุโลก อุบลราชธานี่ ขอนแก่น เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
เวลาทำการเคาน์เตอร์บริการที่ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัด
– วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.
ค่าบริการ (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของ JVAC): 140 บาท
ดูรายละเอียดของสถานที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่งได้ที่ www.jp-vfsglobal-th.com/thai/contactus.html

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-632-1541-4

 

วีซ่าแบบ Multiple สำหรับนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับนักท่องเที่ยว นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการออกวีซ่าแบบ Multiple นี้ โดยจะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ โดยเป็นผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดมิยะงิ จังหวัดฟุกุชิมะ และจังหวัดอิวะเตะ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa_tohoku.htm
เว็บไซต์แผนกกงศุลสถานทูตญี่ปุ่น : www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm
เว็บไซต์ของ JVAC : www.jp-vfsglobal-th.com/thai
รายละเอียดในเรื่องของการขอวีซ่า : www.th.emb-japan.go.jp/th
(หลังจากเข้าเว็บไซต์ให้คลิกที่ “แผนกกงสุล”)
พิมพ์คำร้องได้จากเว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf

 

• เงินสด

โดยทั่วไปการนำเงินสดติดตัวไปใช้ในญี่ปุ่นปลอดภัยและสะดวกใช้ด้วย เวลาใช้ยานพาหนะขนส่งมวลชน เกือบทุกรูปแบบ จำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนไม่สูงนักหรือเวลาไปรับประทานอาหารราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังใช้ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ สะดวกอีกด้วย

travel_guide_japan_2

 

เงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมีราคา 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีใช้ราคา 1,000 5,000 และ 10,000 เยน เงินสกุลอื่นๆ ที่นำเข้าไปในญี่ปุ่น จะแลกเป็นเงินเยนได้ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา ในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารในเมืองต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ธนาคารส่วนมากจะมีป้ายบอกราคาอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ติดไว้ให้เห็นชัดเจน เช่น เงินเหรียญสหรัฐปิดประกาศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เงินสกุลอื่นๆ จะปิดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึง 15.00 น.

 

สถานที่และบริการต่อไปนี้ ไม่สามารถรับเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎข้อบังคับ ได้แก่ พาหนะขนส่งมวลชนสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้า และภัตตาคาร ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสกุลเงินเยนติดตัวไว้บ้าง เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน หากท่านมีธนบัตรเงินต่างประเทศสกุลอื่นๆ ที่มิใช่ดอลล่าร์สหรัฐ ควรจะแลกบางส่วนเป็นเงินเยนเอาไว้บ้าง ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าอากาศยาน เพราะแม้แต่ตามธนาคารชั้นนำบางแห่งในเมืองใหญ่ พนักงานประจำเคาน์เตอร์แลกเงินก็ยังไม่สู้จะคุ้นเคยนักกับลักษณะของธนบัตรต่างประเทศ และท่านอาจจะต้องรอนาน เพราะเขาจะต้องขอคำแนะนำจากหัวหน้าจนมั่นใจก่อน ที่ธนาคารสามารถแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดได้เร็วทันใจ แต่ก็มีร้านค้าและภัตตาคารบางแห่งยอมรับเช็คเดินทางด้วยเหมือนกัน เงินเยนเหลือใช้ ที่เป็นธนบัตรเท่านั้น ที่จะสามารถแลกกลับคืนเป็นเงินตราต่างประเทศได้ ที่ท่าอากาศยานก่อนออกจากญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดจำนวน การแลกเงินเยนเหลือใช้เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น จะต้องเป็นธนบัตรเท่านั้น ซึ่งสามารถแลกได้ได้ที่ท่าอากาศยาน ก่อนออกจากญี่ปุ่นโดยไม่จำกัดวงเงิน (ถ้าหากว่าศูนย์รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่นั่น มีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้มากเพียงพอสำหรับแลกกลับคืน)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/money.html

 

• เช็ค บัตรเครดิต และ ATM
ไม่ค่อยมีที่ใช้เช็คส่วนตัวในญี่ปุ่น ท่านควรจะซื้อเช็คเดินทาง เป็นเงินเยน ซึ่งมีขายตามธนาคารญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง เมืองใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นมีร้านค้า และภัตตาคารจำนวนมาก ที่รับบัตรเครดิตในการรับชำระค่าสินค้าและค่าอาหาร ซึ่งมักจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่หน้าร้านหรือขึ้นป้ายให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ

โดยจะระบุชื่อของบัตรเครดิตที่ร้านนั้นๆ ยอมรับ ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นกำลังนิยมใช้บัตรต่างๆ ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น บัตรโทรศัพท์และอื่นๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น

นักท่องเที่ยวสามารถเบิกเงินสด (เงินเยน) จากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารนอกประเทศญี่ปุ่นได้ที่ตู้ Seven Bank ATMs ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศญี่ปุ่น บัตรที่มีโลโก้ VISA/PLUS, MasterCard/Cirrus และ American Express บนบัตรจะสามารถใช้เบิกเงินเยนจากเครื่องได้ หน้าจอเครื่องและใบเสร็จจะมีภาษาให้เลือกคือภาษาอังกฤษ เกาหลี จีนและโปรตุเกส ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.sevenbank.co.jp/intlcard/index2.html

ตู้ ATM อื่นๆ ในญี่ปุ่นที่รับบัตรที่ออกโดยธนาคารต่างชาติ
– Citibank สาขาต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ ๆ เช่นโตเกียว เกียวโต นาโงย่า โอซาก้า และโกเบ
– อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งในชนบทก็คือ ธนาคารไปรษณีย์ Yucho ตู้ ATM ของที่ทำการไปรษณีย์ 26,000 ตู้ทั่วประเทศญี่ปุ่นจะรับบัตร ATM ที่ออกโดยธนาคารต่างชาติและมีเมนูภาษาอังกฤษด้วย
– โปรดระวังว่าตู้ ATM นอกเมืองใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และบางที่อาจปิดช่วงกลางคืน

 

• การประกันภัยระหว่างการเดินทาง

ท่านควรจะทำการประกันภัยระหว่างเดินทาง ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุโดยทั่วๆ ไป จะครอบคลุมไปจนถึงทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และประกันความเสี่ยงชนิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทาง

 

• ใบอนุญาตขับขี่สากล

หากท่านประสงค์จะขับรถเที่ยวเองระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล ที่ได้รับจากประเทศไทยก่อนเข้าไปในญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีบางประเทศ เช่น เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีการตกลงกับญี่ปุ่นในเรื่องใบขับขี่สากล แต่ท่านที่ถือใบขับขี่สากลที่ออกให้โดยประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาเจนีวา จะใช้ใบขับขี่นั้นได้เมื่ออยู่ในญี่ปุ่น สมาพันธ์ยานยนตร์แห่งญี่ปุ่น (Japan Automobile Federation) ได้พิมพ์หนังสือคู่มือชื่อ “กฎข้อบังคับในการใช้ถนน” เพื่อแนะนำการขับขี่ยานยนตร์ในญี่ปุ่น (เป็นภาษาอังกฤษ) หากสนใจโปรดติดต่อ สำนักงานของเจเอเอฟ ในญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์: www.jaf.or.jp/e/index_e.htm

ส่วนแผนที่ทางด่วนในมหานครโตเกียวนั้น ที่เป็นภาษาอังกฤษจะหาได้โดย ติดต่อที่ Metropolitan Expressway Company Limited โทร. 03-3502-7311
เว็บไซต์: www.shutoko.jp/english

 

Driving in Hokkaido
http://www.scenicbyway.jp/english/index_e.html

 

Expressway in Central Japan
http://global.c-nexco.co.jp/en/index.html(English)

 

Expressway in West Japan
http://global.w-nexco.co.jp/(English)

 

For First Time Users
http://global.c-nexco.co.jp/en/faq/1.html

 

Express Way Dreiver’s Guide
http://global.c-nexco.co.jp/en/faq/pdf/NEXCOCentral_EDG.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับรถในญี่ปุ่น www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/auto/car_rental.html

 

• เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไป

ญี่ปุ่นประกอบด้วย 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว สภาพอากาศและการแต่งกายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบปีคือเดือนสิงหาคม ช่วงที่หนาวที่สุดในรอบปีคือ เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนไปและก่อนจัดเสื้อผ้าในการเดินทาง จากเหนือสุดสู่ใต้สุด อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ยกเว้นที่เกาะโอกินาว่า ที่อุณหภูมิอบอุ่นตลอดปี ดังนั้นควรเช็คสถาพอากาศของญี่ปุ่นก่อนการเดินทาง www.jnto.go.jp/weather/eng/index.php?lang=1

 

ฤดูใบไม้ผลิ
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
อากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น แม้คนญี่ปุ่นจะถือว่าอบอุ่นแล้ว แต่ยังค่อนข้างเย็นสำหรับคนไทย อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจัดกระเป๋า

เสื้อที่ควรเตรียมไป ถ้าไปต้นฤดูใบไม้ผลิ จะยังเป็นรอยต่อของช่วงฤดูหนาวอยู่อากาศยังหนาวสำหรับคนไทย ควรเตรียมแจ็กเก็ตและสเว็ตเตอร์กันหนาวไป เตรียมเสื้อด้านในที่ให้ความอบอุ่นไปและสวมเสื้อคลุม แจ็กเก็ตหรือคาร์ดิแกน หรือเสื้อคลุมบางตัวยาว ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ควรเตรียมกางเกงขายาว กางเกงขายาวแนบเนื้อตัวหนา ถุงน่องแบบหนา และถุงเท้ายาว พร้อมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบูทแบบหุ้มข้อ

 

ฤดูร้อน
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
อากาศในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นอุณหภูมิอากาศคล้ายกับอยู่ที่เมืองไทย ดังนั้นสามารถเอาเสื้อผ้าแบบที่ใช้ในเมืองไทยอยู่ไปได้

เสื้อที่ควรเตรียมไป เสื้อผ้าแบบเมืองร้อน เสื้อแขนกุดพร้อมเสื้อทับด้านนอก เสื้อยืดแขนสั้น ชุดเดรส กางเกงหรือกระโปรงสั้น กางเกงขายาว ถุงเท้าแบบสั้น รองเท้าหุ้มส้นธรรมดาหรือ รองเท้าสาน โลชั่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ แว่นตากันแดด หมวกสำหรับกันแดด แต่ควรให้นำแจ็กเก็ตหรือเสื้อคลุมอย่างบางไปด้วย สำหรับถ้า

อากาศเย็นในช่วงกลางคืน และไม่ควรลืมผ้าเช็ดหน้า ผ้าฝ้าย หรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆ สำหรับเช็ดเหงื่อ

 

ฤดูหนาว
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์
ในฤดูหนาวของญี่ปุ่น จะหนาวเย็นมากและ มีหิมะตก

เสื้อผ้าที่ควรเตรียมชุดกันหนาวไปให้พร้อม เสื้อและกางเกงแนบเนื้อด้านใน สำหรับให้ความอบอุ่นกับร่างกาย จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค๊ต ชุดผ้าขนสัตว์และแจ๊กเก็ตชนิดหนาเป็นพิเศษ ถ้าเป็นแบบกันน้ำได้ก็ยิ่งดี ผ้าพันคอแบบหนา ถุงมือ หมวกไหมพรมแบบกันหนาวได้ ถ้าหนาวมากอาจต้องมีที่ปิดหู ส่วนถุงเท้าให้ใส่แบบหนาๆ รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้ากันบูทที่ความหนาวเย็นและหิมะได้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ

 

เสื้อผ้าสำหรับใช้อย่างเป็นพิธีรีตองหรือพิธีการ จำพวกทักซิโด และเสื้อราตรี หากเกิดความจำเป็นก็มีร้าน ให้เช่า ถุงเท้าสะอาดและเรียบร้อยเป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่าบ่อยครั้งจำเป็นจะต้องถอดรองเท้าออก เช่นตามภัตตาคารญี่ปุ่นบางแห่ง หรือเมื่อก้าวเข้าบริเวณ ชานหน้าบ้านของชาวญี่ปุ่น ก่อนเข้าห้องรับแขก จึงควรนำถุงเท้าสะอาดๆ ไปหลายๆ คู่

 

• การเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี

การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ สิ่งของที่ยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีคือ บุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ : www.narita-airport.jp/en/bf/step/arr.html#step5

 

• กระแสไฟฟ้าในญี่ปุ่น
กระแสไฟฟ้าใน ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบ คือ 110 และ 220 โวลต์ ให้ใช้แต่เต้าเสียบ มักจะใช้ญี่ปุ่น ตามบ้านเรือนทั่วๆ ไป ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ ชนิดกระแสสลับทั่วประเทศ แต่มีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ชนิดสองขาเแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี แต่ในโรงแรมใหญ่ๆ บางแห่งจะมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ จะ
• ไปไหนมาไหนในญี่ปุ่น ต้องพกผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูเสมอ ร้านอาหารในญี่ปุ่นจำนวนมากไม่บริการผ้าเช็ดมือ มีบริการแต่เพียง “โอชิโบริ” เท่านั้น (ผ้าร้อนเช็ดมือ)
• ส้วมสาธารณะตามริมถนน หรือในสถานีรถไฟ มิใช่จะมีกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดมือไว้บริการทุกแห่งเสมอไปต้องเช่า

 

หมายเหตุ : โปรดระลึกไว้เสมอว่า
• โรงแรมระดับดีอาจจะมีอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวบางอย่างให้ใช้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเช่าได้แก่ เครื่องเป่าผม และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
• น้ำก๊อกในญี่ปุ่นทุกแห่งปลอดภัยดื่มได้ น้ำแร่มีจำหน่ายทั่วไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ : http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/index.html

• บริการข่าวสารการท่องเที่ยว

 

การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ สิ่งของที่ยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีคือ บุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ : www.narita-airport.jp/en/bf/step/arr.html#step5
สัญลักษณ์ V Information Center

 

ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นสำนักงานให้ข่าวสารการท่องเที่ยว และความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ขณะอยู่ในญี่ปุ่นตามเมืองต่างๆ

 

“วี” อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ เครื่องหมายนี้ เป็นที่สังเกตตั้งอยู่ตามสถานีในเมืองต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้

 

บริการล่าม-มัคคุเทศก์
ต้องการมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต ติดต่อที่
Japan Guide Association
โทร. 03-3213-2706 หรือแฟกซ์ 03-3213-2707
เว็บไซต์: www.jga21c.or.jp/index_e.html

 

Japan Federation of Certified Guides
โทร. 03-3380-6611 แฟกซ์. 03-3380-6609 (วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-17.00 น.)
เว็บไซต์: www.jfg.to/green/jfg_eng.html

 

มัคคุเทศก์อาสาสมัคร (Goodwill Guide)
Systematized Goodwill Guide Groups (SGG Club) เป็นกลุ่มมัคคุเทศก์อาสาสมัครที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ที่จะพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ในเมืองต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในบางแห่งจะมีทัวร์พาเดินเที่ยวที่เตรียมการไว้แล้ว ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมได้โดยไปตามเวลา และสถานที่ที่มีการกำหนดไว้ และบางแห่ง จะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกัน เพียงแต่ท่านควรจะจ่ายค่าเดินทาง ค่าเข้าชมหรือค่าอาหารให้กับมัคคุเทศก์หากมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ติดต่อมัคคุเทศก์อาสาสมัครที่เป็นสมาชิกของ SGG Club เพื่อให้บริการนำเที่ยวแก่ท่านได้ ดูรายชื่อได้ที่
เว็บไซต์: www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/list_volunteerGuides_a-n.html

 

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น (Tourist Information Center)
การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองท่องเที่ยว จะมีศูนย์บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ตามสถานีแต่ละเมืองในเมือง

 

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว JNTO Tourist Information Center (TIC) ในโตเกียว
ที่ตั้ง : Shin Tokyo Building 1F, 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

 

พื้นที่ทั้งหมด : 85.8 ตารางเมตร เวลาทำการ : 9:00 น. – 17:00 น. (ปิดวันที่ 1 มกราคม) บริการ : ข้อมูลท่องเที่ยวและหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ชั้น 2 ของ TIC)
ชื่อ : New Marunouchi Cafe’ (ชื่อชั่วคราว)
ที่ตั้ง : Shin Tokyo Building 1F, 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
บริการ : สัมมนา เวิร์คช้อป นิทรรศการ ฟรีอินเตอร์เน็ท/การใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
ดูแผนที่ของศูนย์ TIC แห่งใหม่ได้ที่ : www.mec.co.jp/e/news/pdf/mec 111007_e.pdf

 

ในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มีศูนย์บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว (TIC) 2 แห่ง เปิดให้บริการทุกวัน Terminal 1 ชั้น 1 (ผู้โดยสารขาออก) โทร. (0476) 30-3383 เวลา 08.00-20.00 น. Terminal 2 ชั้น 1 (ผู้โดยสารขาเข้า) โทร. (0476) 34-5877 เวลา 08.00-20.00 น.

 

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
ชั้นผู้โดยสารขาเข้า อาคาร Passenger Terminal โทร (0724) 56-6025
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 08.30-20.30 น. (เมษายน – ตุลาคม)
เวลา 09.00-21.00 น. (พฤศจิกายน – มีนาคม)
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยว ที่ดำเนินงานโดยมหานครโตเกียว ตั้งอยู่ในอาคารมหานครโตเกียว ชั้น 1 เปิดบริการทุกวันเวลา 09.30-18.30 น. (ยกเว้นวันสิ้นปีหรือวันปีใหม่)
www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/policy08.htm

 

Tokyo Tourist Information Center (TTIC)
โทร. 03-5321-3077

 

TTIC ในสถานี KEISEI UENO
อยู่ด้านหน้าประตูขายตั๋ว เปิดบริการทุกวัน 09.30-18.30 น.
โทร. 03-3836-3471

 

TTIC ในสนามบิน HANEDA Airport
อยู่ชั้น 1 อาคาร BIG BIRD เปิดบริการทุกวัน 09.00-22.00 น.
โทร. 03-5757-9345
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า OSAKA
Osaka Visitors’ Information Center, Namba ที่ตั้ง 542-0076 Nankai Terminal Bldg. 1F, 5-1-60 Namba, Cnuo-ku, Osaka
เปิดทำการเวลา 9:00-20:00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-6631-9100 แฟกซ์ 06-6631-9110
www.yokosojapan.org/event/may09-06.html

 

Keywords: บริการข้อมูลในญี่ปุ่น, บริการข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น, สอบถามข้อมูลในญี่ปุ่น, เคาเตอร์เซอร์วิสนักท่องเที่ยว, japan tourist information

 

• บริการไปรษณีย์
travel_guide_japan_7

…..บริการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นให้ความสะดวกในการติดต่อทางจดหมาย และบริการไปรษณีย์ด่วน EMS ทั้งในญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการบริษัทเอกชนเปิดให้บริการ เช่น ดีเอชแอล และเฟดเอ็กซ์ ที่บริการสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิธีเลือกใช้บริการของบริษัทหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับสินค้าหรือพัสดุที่ส่ง

อินเตอร์แนชชั่นแนลพาร์เซล โพสต์ หรือบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ
น้ำหนักสูงสุดต่อหนึ่งห่อต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่งไปได้ทั่วโลก ชนิดของสิ่งของที่บรรจุในหีบห่อ และน้ำหนักสูงสุดชิ้นหนึ่งที่ประเทศปลายทางยอมรับนั้น อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศ ฉะนั้นก่อนส่งควรจะตรวจก่อนเพื่อความถูกต้อง โดยสามารถขอดูราย ละเอียดได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
เว็บไซต์ของบริการไปรษณีย์ www.post.japanpost.jp/english/index.html
ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นคือ นักท่องเที่ยวสามารถเบิกเงินด้วยบัตรเครดิตต่างๆ จากเครื่อง Yucho ATM ซึ่งเป็นบริการของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (JAPAN POST BANK) ในสถานีรถไฟหลัก เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 05.00-23.40 น. วันอาทิตย์และวันหยุดตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

 

เที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่น

บริษัทนำเที่ยวชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีแผนกทัวร์นำเข้าจากต่างประเทศ มีความชำนาญในการบริการ และจัดการเรื่องความสะดวกต่างๆ แก่ลูกค้า เป็นบริษัททัวร์ที่ภูมิใจในประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่งมีมาตรฐานสูงแบบมืออาชีพ ได้แก่ เจแปนแทรเวลบิวโร เจแปน อะเมนนิตี้ แทรเวล และบริษัททัวร์ชั้นนำอื่นๆ อีก มีบริการนำเที่ยวมากมายหลากหลายรายการ โดยมีมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ ดังนี้

บริษัท Japan Grey Lines โทร. 03-3595-5939,
www.jgl.co.jp/inbound/index.HTM

บริษัท Sunrise Tours (JTB) ซึ่งมี

ทัวร์หลากหลายเริ่มต้นด้วยทัวร์ครึ่งวันชมเมือง ไปจนถึงทัวร์ยาวสองสัปดาห์นำชมทั่วประเทศ โดยมีมัคคุเทศก์พูดภาษาอังกฤษ หากจะผสมรายการทัวร์ดังกล่าวเข้ากับวันที่ต้องการเป็น “วันอิสระ” ได้ โปรดติดต่อโดยตรงที่โตเกียว โทร.03-5796-5454 ตลอด 24 ช.ม. หรือโทร. 0800-888-5454 (โทร.ฟรี ) จาก 5 ม.ค.-28 ธ.ค. หรือ www.jtb-sunrisetours.jp

นอกจากนั้น ยังมีการจัด Exciting Ninja Tour ซึ่งติดต่อโดยตรงที่ HATO BUS โทร. 03-3435-6081 เวลา 09.00-19.00 น. หรือตรวจรายการเที่ยวที่ www.hatobus.com/en/index.html

 

การเที่ยวโดยรถแท็กซี่ท่องเที่ยว
มีบริการจัมโบ้แท็กซี่เช่าท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ รถใหญ่นั่งได้ 6-9 คน โทร.จองได้ที่หมายเลขโทรฟรี 0120-81-8552 หรือแฟกซ์ 03-3896-8181
การเที่ยวโดยรถทัวร์ 2 ชั้น ชมเมืองโตเกียว (Sky Bus)
เปิดให้บริการทุกวัน รถออกทุกๆ ชั่วโมง ตั้งแต่ 09.30-18.00 น. ค่าโดยสารผู้ใหญ่ท่านละ 1,500 เยน เปิดจำหน่ายตั๋วเวลา 09.00 น. ทุกวันที่ชั้น 1 ของอาคารมิทสุบิชิ ตรงข้ามจากทางออกมะรุโนะอุจิด้านใต้ของสถานีโตเกียว รถออกหน้าอาคารใช้เวลา 45 นาที ในการนั่งชมเมืองบนรถโคช 2 ชั้น ผ่านพระราชวังย่านกินซ่าและมะรุโนะอุจิ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแผนผังการเดินรถได้ที่ http://skybus.jp/explains/index/00033

 

เว็บไซต์และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ JAPANiCAN.com ปรับปรุงใหม่ เพิ่มข้อมูลที่พัก
เว็บไซต์การท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ Japan Travel Wizard โดย Kinki Nippon Tourist (KNT)
Japan Holiday Tours
Club Tourism – Yokoso Japan Tour

บทความอื่นๆ